home

logo
ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายแยกทางหลวงหมายเลข ๑๐๖ - บ้านจักรคำภิมุข ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน จำนวน ๑ แห่ง (ระยะทาง ๔.๗๗๙ กิโลเมตร)

จังหวัดลำพูน  โดยแขวงทางหลวงชนบทลำพูน มีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายแยกทางหลวงหมายเลข ๑๐๖ - บ้านจักรคำภิมุข ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน จำนวน ๑ แห่ง (ระยะทาง ๔.๗๗๙ กิโลเมตร)(๗๒.๑๔.๑๑.๐๖ ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒,๒๒๐,๔๔๒.๕๒ บาท (สิบสองล้านสองแสนสองหมื่นสี่ร้อยสี่สิบสองบาทห้าสิบสองสตางค์)

วันที่ : 06 มี.ค. 2560 00:00

logo
ประกวดราคาจ้างโครงการเสริมผิวลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านสะปุ๋ง ตำบลม่วงน้อย - บ้านหนองเงือก หมู่ที่ ๕ ตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน จำนวน ๑ แห่ง (ระยะทาง ๒.๘๐๘ กิโลเมตร)

วันที่ : 27 ก.พ. 2560 09:50

logo
ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาปรับปรุงเส้นทางคมนาคมเข้าแหล่งท่องเที่ยวเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ป่าบ้านโฮ่ง ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน จำนวน ๑ แห่ง (ระยะทาง ๑.๐๗๕ กิโลเมตร)

วันที่ : 27 ก.พ. 2560 09:47

logo
ประกวดราคาจ้างโครงการเสริมผิวลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านสะปุ๋ง ตำบลม่วงน้อย - บ้านหนองเงือก หมู่ที่ ๕ ตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน จำนวน ๑ แห่ง (ระยะทาง ๒.๘๐๘ กิโลเมตร)

ประกวดราคาจ้างโครงการเสริมผิวลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านสะปุ๋ง ตำบลม่วงน้อย - บ้านหนองเงือก หมู่ที่ ๕ ตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน จำนวน ๑ แห่ง (ระยะทาง ๒.๘๐๘ กิโลเมตร) (๒๒.๑๐.๑๖.๐๕ ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ : 21 ก.พ. 2560 15:31

logo
ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาปรับปรุงเส้นทางคมนาคมเข้าแหล่งท่องเที่ยวเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ป่าบ้านโฮ่ง ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน จำนวน ๑ แห่ง (ระยะทาง ๑.๐๗๕ กิโลเมตร)

ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาปรับปรุงเส้นทางคมนาคมเข้าแหล่งท่องเที่ยวเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ป่าบ้านโฮ่ง ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน จำนวน ๑ แห่ง (ระยะทาง ๑.๐๗๕ กิโลเมตร)

วันที่ : 21 ก.พ. 2560 14:45

ข่าวทั้งหมด

อินทราเน๊ต

 

home