home

รายชื่อนามานุเคราะห์
รายชื่อเจ้าหน้าที่รับผิดชอบและหมายเลขโทรศัพท์
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์ หมายเหตุ
สำนักงาน ติดตามตัว  
1 นายองอาจ วนจารุโรจน์ ผอ.แขวงทางหลวงชนบทลำพูน 0-5300-3544 084-6091359  
2 นายอกนิษฐ์ อรุณพิทักษ์พันธ์ วิศวกรโยธาชำนาญการ 0-5300-3544 086-6299087  
3 นายสนิท อุ่นแก้ว นายช่างโยธาอาวุโส 0-5300-3544 081-8855986  
4 นายประสิทธิ์ พรมมาแบน นายช่างโยธาชำนาญงาน 0-5300-3544 081-8811586  
5 นายเสวียง ประดิษฐ์ชัย นายช่างโยธาชำนาญงาน 0-5300-3544 089-7014999  
6 นายฉัตรชัย จอมเดช นายช่างโยธาชำนาญงาน 0-5300-3544 081-3876419  
7 นายอภิชาติ จันต๊ะวารี นายช่างโยธาชำนาญงาน 0-5300-3544 081-7838468  
8 นายกฤติเดช แช่มวงษ์ นายช่างโยธาชำนาญงาน 0-5300-3544 089-4298339  
9 นายกษิดิศ ปาลี นายช่างโยธาชำนาญงาน 0-5300-3544 081-8530893  
10 นายไชยธรณ์ ปัญญา นายช่างโยธาชำนาญงาน 0-5300-3544 081-8853478  
11 นายวัฒญากรณ์ สมมิตร์ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน 0-5300-3544 084-9350346  
12 นส.มลิวัลย์ สุภาวัน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฎิบัติงาน 0-5300-3544 085-7199328  
13 นส.ประภาพรรณ พิชัยธรรม เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 0-5300-3544 086-1154941  
14 นางจำเนียร แสนวงศ์ใน พนักงานพิมพ์ ส 3 0-5300-3544 081-7834068  
15 นายคำพันธ์ เวฬุวนารักษ์ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง 0-5300-3544 089-6314583  
16 นายจีระวัฒน์ เชาวรรณ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 0-5300-3544 082-1896234  
17 นายสังวร ยะมะโน พนักงานขับรถยนต์ 0-5300-3544 089-5596356  
18 นายจักรพันธ์ ยะนา นายช่างโยธา (พร.) 0-5300-3544 086-9142021  
19 นายดำรงศักดิ์ ชัยชนะยานนท์ นายช่างโยธา (พร.) 0-5300-3544 087-1779465  
20 นายณัฐพล กันฑาทรัพย์ นายช่างโยธา (พร.) 0-5300-3544 083-2005985  
21 นส.นิตยา แสงกาศ เจ้าพนักงานธุรการ (พร.) 0-5300-3544 084-3788927  
22 นส.จิตินันท์ มีสุข เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (พร.) 0-5300-3544 095-5670082  
23 นส.ธนารักษ์ สุทธสุภา นักจัดการงานทั่วไป 0-5300-3544 081-6718584  
24 นางสาวอำไพ ชื่นชม นักจัดการงานทั่วไป 0-5300-3544 089-7571315  
25 นส.ปราณี คำเผ่า เจ้าพนักงานธุรการ 0-5300-3544 087-7860932  
26 นส.สุชัญญา ศรีตา เจ้าพนักงานธุรการ 0-5300-3544 088-2533246  
27 นส.ชัชชญ ยะนา เจ้าพนักงานธุรการ 0-5300-3544 088-2535043  
28 น.ส จันร์จิรา ญาณะเหล็ก เจ้าพนักงานธุรการ 0-5300-3544 093-0373175  
29 นายพรศิลป์ ระหงษ์ เจ้าพนักงานธุรการ 0-5300-3544 087-1777582  
30 นายทวีวัฒน์ แดงนา นายช่างเครื่องกล 0-5300-3544 085-5263735  
31 นายพชร เขื่อนแก้ว นายช่างโยธา 0-5300-3544 083-3234252  
32 นายจรัล แก้วเป้า นายช่างโยธา 0-5300-3544 080-4974979  
33 ว่าที่ ร.ต. สมชาย นันทะศักดิ์ นายช่างโยธา 0-5300-3544 085-6946472  
34 นายเอกภาพ แผลงฤทธิ์ นายช่างไฟฟ้า 0-5300-3544 098-4798621  
35 นางวรารัตน์ ถานะธง พนักงานพิมพ์  0-5300-3544 085-6177734  
36 นายวัฒนา ดิษเสถียร พนักงานพิมพ์  0-5300-3544 089-2658312  
37 นายดนุพัฒน์ ธนบูรณ์คำพฤกษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ 0-5300-3544 094-4052224  
38 นายนิรันดร์ ปารมีศักดิ์ พนักงานขับรถยนต์ 0-5300-3544 083-2005723  
39 นายสนธิชัย อุดมสม พนักงานขับรถยนต์ 0-5300-3544 087-1832395  
40 นายชัยพร ศรีจาน พนักงานขับรถยนต์ 0-5300-3544 084-3742684  
41 นายกุศล ชัยภูมิ พนักงานขับรถยนต์ 0-5300-3544 081-2069145  
42 นายประพันธ์ พุ่มเดชังกุล พนักงานขับรถยนต์ 0-5300-3544 082-7585777  
43 นายเอกพงษ์ โปธาคำ พนักงานขับรถยนต์ 0-5300-3544 089-4320694  
44 พี่ดม   แม่บ้าน 0-5300-3544 083-1569679